bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng phòng

Họ tên: Nguyễn Trung Kiên

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng

Họ tên: Hà Thị Thanh Thủy

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Email: [email protected]

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 103, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

144 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

ĐT: 0247 3017 123 (máy lẻ 1103)

Tập thể Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc quản lý học sinh, sinh viên và cựu sinh viên; thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên; tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong thời gian sinh viên học tập tại Trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tổ chức lễ khai giảng và trao bằng tốt nghiệp

Tổ chức lễ khai giảng, bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các bậc đào tạo, hệ đào tạo của Trường, kể cả các khoá đào tạo liên kết quốc tế.

2.2. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức

a) Chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học về công tác giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức cho sinh viên.

b) Chủ trì tổ chức cho sinh viên học tập, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành và của địa phương.

c) Chủ trì tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn cho sinh viên.

d) Chủ trì thực hiện công tác quản lý sinh viên, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

đ) Chủ trì tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các cuộc thi Olympic, hội thi toàn ngành trong sinh viên.

e) Chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên của Trường hàng năm.

g) Xây dựng kế hoạch làm việc với các nhà tuyển dụng; quản lý công tác cựu
sinh viên.

2.3. Xây dựng kế hoạch, tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn, quảng bá tuyển sinh.

2.4. Đề xuất phân công giáo viên chủ nhiệm khối/lớp, cố vấn học tập và trình Hiệu trưởng ra quyết định.

2.5. Tiếp nhận sinh viên nhập học

a) Lập kế hoạch, triển khai việc nhập học cho sinh viên.

b) Tổ chức tiếp nhận, gặp mặt sinh viên mới nhập học.

c) Lập danh sách sinh viên nhập học chuyển cho các đơn vị liên quan.

d) Phối hợp với các đơn vị đào tạo tổ chức xét và trình Hiệu trưởng các quyết định về ngừng học, buộc thôi học, kỷ luật, khen thưởng, học bổng và các thay đổi trong quá trình đào tạo.

2.6. Quản lý hồ sơ sinh viên

Phòng Công tác học sinh, sinh viên làm đầu mối, phối hợp với phòng đào tạo, các đơn vị đào tạo trong và ngoài Trường:

a) Tổ chức quản lý, kiểm tra và bảo quản hồ sơ sinh viên.

b) Định kỳ lập danh sách sinh viên học tiếp, thôi học, ngừng học thông báo cho các đơn vị có liên quan.

c) Tổ chức nhập và cập nhật hồ sơ sinh viên vào phần mềm quản lý sinh viên
của Trường.

d) Trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp và những sinh viên có quyết định thôi học hoặc bị buộc thôi học.

đ) Lưu trữ hồ sơ sinh viên và hồ sơ tốt nghiệp theo các quy định hiện hành.

2.7. Cấp thẻ sinh viên và các giấy tờ cần thiết cho sinh viên

a) Chủ trì phối hợp với Trung tâm Thư viện và Tri thức số, ĐHQGHN cấp mới thẻ sinh viên cho sinh viên khóa mới và cấp lại thẻ cho sinh viên bị mất thẻ.

b) Cấp giấy xác nhận, giới thiệu và các giấy tờ cần thiết khác cho sinh viên.

2.8. Thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên

a) Chủ trì tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ, chính sách cho sinh viên theo quy định.

b) Chủ trì vận động và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Quận Cầu Giấp cấp thẻ bảo hiểm y tế; Phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm thân thể cho sinh viên.

c) Chủ trì thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, các quy định của ĐHQGHN và của Trường liên quan đến người học (học bổng, miễn giảm học phí, kinh phí hỗ trợ đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, ngừng học, buộc thôi học) trình Hiệu trưởng quyết định.

2.9. Chương trình học bổng dành cho sinh viên

a) Chủ trì tiếp nhận, quản lý các loại học bổng tài trợ cho sinh viên của Trường.

b) Chủ trì triển khai và thông báo cho các đơn vị liên quan triển khai quy trình xét chọn sinh viên được cấp học bổng.

2.10. Đánh giá rèn luyện sinh viên

Phòng Công tác học sinh, sinh viên làm đầu mối Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị đào tạo thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; Xét duyệt và công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên toàn Trường.

2.11. Thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đào tạo tổ chức hoạt động thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong sinh viên.

b) Đề xuất thành lập Hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên cấp Trường.

c) Tham gia vào Hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên cấp trường

d) Tập hợp hồ sơ khen thưởng, kỷ luật của sinh viên trình Hội đồng khen thưởng, kỷ luật Trường xem xét, quyết định.

2.12. Nghỉ học tạm thời, thôi học, ngừng học, học tiếp và chuyển trường

a) Tiếp nhận hồ sơ và các giấy tờ có liên quan đến việc nghỉ học tạm thời, thôi học, ngừng học, học tiếp và chuyển trường của sinh viên và trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

b) Thông báo cá nhân, địa phương và gia đình về các sinh viên bị ngừng học, buộc thôi học.

2.13. Sinh viên tốt nghiệp

Phòng Công tác học sinh, sinh viên làm đầu mối:

a) Chuẩn bị các Hồ sơ phục vụ cho việc xét tốt nghiệp cho sinh viên.

b) Quản lý, tập hợp và hoàn thiện hồ sơ tốt nghiệp của sinh viên.

c) Tổ chức, hướng dẫn sinh viên làm hồ sơ tốt nghiệp.

2.14. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên

Phòng Công tác học sinh, sinh viên làm đầu mối:

a) Lập kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ về học tập, nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên.

b) Theo dõi và hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp tìm việc làm.

2.15. Thông tin liên lạc cựu học sinh, sinh viên và các nhà tuyển dụng

a) Chủ trì cung cấp danh sách cựu học sinh, sinh viên, nhà tuyển dụng cho các đơn vị liên quan. Phát phiếu và thu thập phiếu điều tra lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên, cựu học viên và ý kiến của các nhà tuyển dụng về chương trình đào tạo và chất lượng người học của nhà trường.

b) Chủ trì lưu giữ thông tin và liên lạc với cựu học sinh, sinh viên, các nhà tuyển dụng.

c) Chủ trì thống kê tình hình việc làm của sinh viên, học viên sau khi tốt nghiệp.

 

 

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ