bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng phòng

Họ tên: Dương Tuyết Hạnh

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng

Họ tên: Nguyễn Thị Khánh

Học hàm/học vị: Thạc sĩ

Email: [email protected]

Thông tin liên hệ: 

Phòng 105, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục

Số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại 0247 3017 123 (máy lẻ 1105)

Hộp thư điện tử: [email protected]

 

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục và thanh tra của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tổ chức đảm bảo chất lượng

Về công tác đảm bảo chất lượng:

a) Chủ trì xử lý kết quả đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp qua việc điều tra về tình trạng việc làm và tiếp tục học tập sau khi tốt nghiệp, về mức độ các nhà tuyển dụng lao động hài lòng với năng lực của sinh viên tốt nghiệp.

b) Chủ trì thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi đánh giá, giám sát công tác giảng dạy qua đánh giá phản hồi của người học, mức độ sinh viên chấp nhận chất lượng giảng dạy toàn khoá hay từng học phần, kết quả học tập của sinh viên, tỷ lệ đạt yêu cầu từng học phần.

c) Phối hợp với Phòng KH&HTPT và các Viện/Trung tâm nghiên cứu đánh giá công tác nghiên cứu khoa học trong Trường.

d) Phối hợp với Phòng Tổ chức - Cán bộ, Phòng Hành chính - Tổng hợp và Phòng KHTC đánh giá chất lượng đội ngũ, công tác hành chính và các dịch vụ của nhà trường.

đ) Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị đào tạo nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng như đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá.

e) Chủ trì định kỳ tiến hành tự đánh giá toàn bộ các hoạt động và các chương trình đào tạo của nhà trường (theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, của ĐHQGHN và AUN) và đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục cũng như đánh giá ngoài.

g) Chủ trì và kết hợp với các khoa tổ chức triển khai hoạt động giảng viên tự đánh giá.

h) Chủ trì xây dựng và bảo quản cơ sở dữ liệu hoạt động tự đánh giá theo yêu cầu kiểm định chất lượng.

i) Xây dựng các quy trình đảm bảo chất lượng (các tiêu chuẩn, tiêu chí để đánh giá hoạt động của các đơn vị) của Trường ĐHGD và giám sát việc thực hiện chính sách chất lượng (văn hoá chất lượng, mục tiêu chất lượng...).

2.2. Công tác thanh tra, kiểm tra

a) Định kỳ lập và trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra; thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt.

b) Chủ trì biên soạn và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định, tài liệu, hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thanh tra, kiểm tra trong Trường.

c) Chủ trì đề xuất thành lập các tổ thanh tra và thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất theo quyết định của Hiệu trưởng.

d) Chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế của ĐHQGHN và của Nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu chương trình, quy mô, kế hoạch đào tạo; công tác quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, hoạt động của cán bộ, viên chức, người lao động, việc học tập của người học thuộc các hệ đào tạo và các công tác khác của Trường.

đ) Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị, cá nhân trong Trường, phát hiện các tồn tại, kiến nghị với bộ phận quản lý kịp thời khắc phục hoặc báo cáo với Hiệu trưởng những vấn đề về quản lý cần sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định phù hợp với yêu cầu của công tác quản lý.

e) Chủ trì tiếp nhận, xem xét, thẩm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị biện pháp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

g) Tổ chức thực hiện các nội dung công tác cụ thể khác theo sự chỉ đạo của
Hiệu trưởng.

h) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác thanh tra, kiểm tra với Hiệu trưởng và Ban Thanh tra và Pháp chế ĐHQGHN. Kiến nghị với Hiệu trưởng và Ban Thanh tra và Pháp chế ĐHQGHN về các vấn đề liên quan phục vụ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra.

i) Phối hợp với Ban Thanh tra Nhân dân trong việc giải quyết các vụ việc có
liên quan.

2.3. Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2.4 Giới thiệu đội ngũ nhân sự

   
   
   
   
     
     

 

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ