bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Phòng Tổ chức Cán bộ

I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng phòng phụ trách

Họ tên: Nghiêm Thị Thanh

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Email: [email protected]

Thông tin liên hệ: 

Điện thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 1305, 1306)
Địa chỉ: Phòng 304, 305 nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Quý Thanh và Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Lê Thái Hưng (ở giữa) chụp ảnh cùng tập thể Phòng Tổ chức - Cán bộ

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và cán bộ; quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng kiện toàn và nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý của các đơn vị; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS; chế độ chính sách cho người lao động trong Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Quy định về Tổ chức và Hoạt động

a) Chủ trì tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động của Trường ÐHGD, bảo đảm cho Nhà trường được tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, quy định của các Bộ ngành liên quan và của ĐHQGHN.

b) Chủ trì phổ biến pháp luật, quy chế, quy định của ĐHQGHN, của Nhà trường cho cán bộ viên chức và người lao động.

c) Chủ trì xây dựng, điều chỉnh quy định về tổ chức và hoạt động của Trường, của các đơn vị trực thuộc Trường.

2.2. Chia tách, sáp nhập, giải thể và thành lập đơn vị mới

Chủ trì triển khai các quyết định của Đảng ủy – Hội đồng trường - Ban Giám hiệu về công tác tổ chức; Lên kế hoạch triển khai và Chủ trì thực hiện quy trình chia tách, sáp nhập, giải thể và thành lập đơn vị trực thuộc Trường.

2.3. Quản lý đội ngũ cán bộ

a) Chủ trì trong quy trình tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản và bàn giao hồ sơ cán bộ, viên chức và người lao động của Trường.

b) Chủ trì xây dựng kế hoạch định biên và phân bổ chỉ tiêu nhân lực cho các đơn vị trình Hiệu trưởng phê duyệt.

c) Chủ trì thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức thuộc Trường.

d) Chủ trì trong việc xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số, chỉ báo cho các viên chức giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên, kế toán viên, các chức danh nghề nghiệp khác và các chức danh lãnh đạo của Nhà trường.

đ) Chủ trì hướng dẫn xây dựng mô tả công việc, tiêu chuẩn đánh giá viên chức, người lao động; tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc đối với cán bộ, viên chức do Trường quản lý.

e) Chủ trì xây dựng, phát triển và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ của Trường.

f) Chủ trì quản lý viên chức và người lao động trong toàn trường theo quy định; xác nhận Lý lịch cán bộ và Lý lịch khoa học của các cán bộ do Trường quản lý; cử cán bộ đi học tập ngắn hạn và dài hạn trong nước và nước ngoài trên cơ sở đề xuất của các đơn vị.

2.4. Tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng của Trường

a) Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng hàng năm của Trường theo kế hoạch phân bổ của ĐHQGHN
và Trường.

b) Xây dựng quy định, quy trình và triển khai theo quy trình tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng của Trường.

c) Chủ trì trình Hiệu trưởng ký các hợp đồng kiêm nhiệm giảng dạy với các giảng viên kiêm nhiệm tại Trường trên cơ sở đề xuất của Phòng Đào tạo và đơn vị đào tạo.

2.5. Tuyển dụng lao động hợp đồng tại các đơn vị có con dấu và tài khoản riêng

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng, chế độ chính sách đối với lao động hợp đồng tại đơn vị. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng, ký hợp đồng lao động và chi trả lương, thưởng, phụ cấp, chế độ chính sách đối với các nhân sự do đơn vị tuyển dụng theo phê duyệt của Hiệu trưởng.

2.6. Thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động

a) Chủ trì tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động Nhà trường

b) Chủ trì triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Trường quản lý theo quy định của Nhà nước, của ĐHQGHN và của Trường.

c) Chủ trì hướng dẫn và thực hiện việc nâng lương, thăng hạng, chuyển hạng, chuyển chức danh nghề nghiệp, các chế độ phụ cấp cho cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Trường quản lý theo phân cấp hiện hành.

d) Triển khai thực hiện và giám sát thực hiện về chế độ bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động theo quy định (bao gồm cả các trường hợp do Trung tâm, Viện, Trường THPT,… tự trả lương, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các chế độ BHXH cho cán bộ theo quy định).

đ) Chủ trì xây dựng các văn bản thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ cán bộ, viên chức và người lao động trình Hiệu trưởng phê duyệt.

e) Chủ trì triển khai giải quyết chế độ kéo dài thời gian công tác, chế độ hưu trí cho cán bộ, viên chức và người lao động.

c) Chủ trì tư vấn pháp luật cho Hiệu trưởng về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức và người lao động trong Trường.

2.7. Công tác thi đua, khen thưởng

a) Chủ trì xây dựng các văn bản quản lý, triển khai, hướng dẫn và giám sát thực hiện công tác thi đua khen thưởng, xét trao tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú tại Trường theo quy định của Nhà nước, của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN.

b) Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai hoặc tiếp nhận, triển khai các đợt phát động phong trào thi đua của Nhà nước, của Bộ GD&ĐT, của ĐHQGHN và của Nhà trường.

2.8. Công tác kỷ luật cán bộ

a) Chủ trì thực hiện công tác kỷ luật cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN.

b) Đề xuất thành lập Hội đồng kỷ luật cán bộ của Trường và giúp việc cho Hội đồng thực hiện các công việc liên quan.

c) Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (đối với cán bộ là Đảng viên), các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trường để triển khai thực hiện.

2.8. Công tác xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Chủ trì tiếp nhận, triển khai và hướng dẫn thực hiện công tác xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cấp cơ sở tại Trường theo quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

2.9. Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ