bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Phòng Khoa học và Hợp tác phát triển

I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng phòng 

Họ tên: Đoàn Nguyệt Linh

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Email: [email protected]      

Phó Trưởng phòng 

Họ tên: Nguyễn Thu Hường

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Email: [email protected]

Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 1303, 1304)

 Địa chỉ: Phòng 303, Nhà G7, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Quý Thanh và Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Phạm Văn Thuần, Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Lê Thái Hưng chụp ảnh cùng với tập thể Phòng Khoa học & Hợp tác Phát triển

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, điều hành các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hợp tác và phát triển của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

* Nghiên cứu Khoa học

2.1.  Xây dựng và thực hiện kế hoạch KH&CN trung hạn và dài hạn

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch nhiệm vụ KH&CN trung hạn và dài hạn của toàn Trường.

b) Chủ trì hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ KH&CN  trung hạn và dài hạn của Trường.

2.2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch nhiệm vụ KH&CN hàng năm

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch nhiệm vụ KH&CN hàng năm của Trường.

b) Chủ trì tổng hợp kế hoạch nhiệm vụ KH&CN hàng năm của các đơn vị trình Hiệu trưởng phê duyệt.

c) Chủ trì hướng dẫn các đơn vị về thủ tục thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp.

d) Chủ trì kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN của các đơn vị.

2.3. Quản lý đề tài KH&CN các cấp

a) Chịu trách nhiệm quản lý các đề tài KH&CN từ cấp Trường trở lên.

b) Phối hợp với các đơn vị trong trường kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài KH&CN cấp trường.

2.4. Hội nghị, hội thảo khoa học

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch tổng thể hàng năm về tổ chức hội nghị, hội thảo, xê-mi-na khoa học các cấp trình Hiệu trưởng phê duyệt.

b) Chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo, xê-mi-na khoa học quốc tế và cấp trường.

c) Hỗ trợ các đơn vị chuẩn bị và tổ chức hội nghị, hội thảo, xê-mi-na khoa học cấp đơn vị.

2.5. Giải thưởng Khoa học công nghệ

a) Chủ trì trong việc tổ chức xét giải thưởng KH&CN cấp Trường.

b) Giúp việc cho Hội đồng cấp Trường xét/giới thiệu công trình dự xét giải thưởng KH&CN các cấp.

2.6. Hoạt động NCKH của sinh viên, học viên, NCS

a) Chủ trì tổ chức các hoạt động KH&CN của sinh viên, học viên và NCS cấp Trường.

b) Hỗ trợ các đơn vị đào tạo tổ chức các hoạt động KH&CN của sinh viên, học viên và NCS cấp đơn vị.

c) Chủ trì tổ chức xét giải thưởng KH&CN của sinh viên, học viên và NCS cấp Trường.

d) Tổ chức thẩm định và trình Hiệu trưởng duyệt các công trình nghiên cứu của sinh viên dự thi cấp ĐHQGHN và các cấp ngoài ĐHQGHN.

* Hợp tác phát triển

2.7. Tổ chức, quản lý đoàn ra, đoàn vào

a) Chủ trì lập kế hoạch đoàn ra, đoàn vào phù hợp với nhiệm vụ năm học và báo cáo tổng kết trình ĐHQGHN trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

b) Chủ trì trong việc làm thủ tục nhập cảnh cho đoàn vào. 

c) Chủ trì đón tiếp các đối tác quốc tế của Trường.

d) Chủ trì tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị tổ chức tiếp đón các đối tác quốc tế của đơn vị (nếu đơn vị có đề xuất).

đ) Chủ trì hướng dẫn, tư vấn thủ tục, quy trình cho các cá nhân đi học tập, công tác nước ngoài.

e) Chủ trì thực hiện các thủ tục, hộ chiếu công vụ, visa cho các cá nhân đi công tác, học tập ở nước ngoài.

2.8. Tổ chức kí kết văn bản hợp tác quốc tế

a) Chủ trì liên lạc, dự thảo thỏa thuận hợp tác với các đối tác quốc tế trình Ban Giám hiệu nhà trường phê duyệt.

b) Chủ trì tổ chức Lễ kí kết; lưu và quản lý văn bản kí kết; thông báo nội dung văn bản đã kí kết cho các đơn vị.

2.9. Phát triển, quản lý các chương trình, đề tài, dự án và đối tác

a) Chủ trì tìm kiếm, xây dựng các chương trình, đề tài, dự án để giới thiệu về cho các cá nhân và tập thể trong Trường.

b) Chủ trì tổ chức tập hợp các nhà chuyên môn để tham gia đấu thầu các dự án lớn có yếu tố quốc tế.

c) Chủ trì chuyển giao cho các đơn vị chuyên trách, liên quan thực hiện triển khai các dự án đã được ký kết theo quyết định của Hiệu trưởng.

d) Giám sát quá trình triển khai thực hiện và điều phối chung các chương trình
dự án.

đ) Tìm kiếm, thẩm định và giới thiệu đối tác cho Trường.

e) Chủ trì liên lạc nhằm xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế cho Trường.

g) Chủ trì xây dựng chương trình làm việc của lãnh đạo Trường, các văn bản thỏa thuận và tổ chức lễ ký kết các thoả thuận hợp tác với đối tác trong nước và quốc tế của Trường.

h) Quản lý các văn bản hợp tác và hồ sơ đối tác của Trường.

2.10. Quản lý các Chương trình liên kết đào tạo quốc tế

a) Chủ trì dự thảo thỏa thuận hợp tác với các đối tác quốc tế trình Ban Giám hiệu nhà trường phê duyệt.

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

2.11. Quản lý chương trình học bổng, tài trợ quốc tế

a) Chủ trì trong việc tìm kiếm các nguồn học bổng, tài trợ quốc tế.

b) Kết hợp với Phòng Đào tạo, Công tác Học sinh Sinh viên, Kế hoạch - Tài chính lập kế hoạch phân bổ, sử dụng trình Hiệu trưởng quyết định.

2.12. Các nhiệm vụ khác: theo phân công của Hiệu trưởng

2.13. Giới thiệu đội ngũ nhân sự:

   
   
   
   
   

 

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ