bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Phòng Kế hoạch – Tài Chính

I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

Trưởng phòng

Họ tên: Nguyễn Thị Huệ

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Email: [email protected]

 

Phó Trưởng phòng

Họ tên: Nguyễn Thị Hải Yến

Học hàm/học vị: Thạc sĩ

Email: [email protected]

Địa chỉ liên hệ: 

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN

Phòng 301, 302, Nhà G7, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 Điện thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 1301, 1302)

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức và quản lý công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Xây dựng kế hoạch

a) Chủ trì tổ chức xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn của Trường.

b) Chủ trì xây dựng Kế hoạch tài chính hàng năm, trung hạn và dài hạn của Trường.

c) Chủ trì tổng hợp và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm của Trường.

d) Chủ trì hướng dẫn các đơn vị trong Trường xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm.

2.2. Phân bổ kế hoạch ngân sách

Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch phân bổ kinh phí cho các đơn vị trong toàn Trường; hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

2.3. Quản lý các khoản thu, chi tài chính

a) Chủ trì quản lý các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán, mua bán, sửa chữa, thanh lý tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định dự toán kinh phí, các báo giá, thẩm định tài chính của các hợp đồng, chương trình, dự án, đề tài.

b) Phối hợp với các bộ phận chuyên môn, quản lý kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm của các đơn vị để trình phương án điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể.

c) Chủ trì hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng chế độ chính sách, các quy định, quy trình về tài chính. 

2.4. Báo cáo tài chính

a) Lập các báo cáo về tài chính phục vụ công tác quản lý của Trường theo đúng quy định của Nhà nước.

b) Công khai các chi tiêu tài chính theo quy định của Nhà nước, ĐHQGHN và của Trường.

c) Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc có con dấu và tài khoản riêng lập báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo về tài chính phục vụ công tác quản lý.

2.5. Bảo quản, lưu trữ tài liệu

Phòng Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị trực thuộc có con dấu và tài khoản riêng riêng có trách nhiệm thực hiện chế độ lưu trữ tài liệu, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.

2.6. Các hoạt động khác

a) Chủ trì thực hiện công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ.

b) Chủ trì xây dựng Quy định quản lý tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ theo định hướng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong Trường.

c) Chủ trì trình Hiệu trưởng giải pháp tăng thêm nguồn thu cho Trường.

d) Phối hợp với các đơn vị lập phương án, tính hiệu quả của các chương trình liên kết, hoạt động có thu ngoài nguồn ngân sách nhà nước, xây dựng cơ chế tài chính đối với các chương trình, hoạt động này.

2.7. Quản lý và triển khai dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất

Phòng Kế hoạch - Tài chính có nhiệm vụ phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp xây dựng và quản lý các dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất.

2.8. Quản lý mua sắm, sử dụng và thanh lý tài sản

Phòng Kế hoạch - Tài chính có nhiệm vụ phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản, trực tiếp theo dõi giá trị tài sản được đưa vào sử dụng. Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổng hợp tổ chức thực hiện thanh lý tài sản.

2.9. Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2.10. Giới thiệu đội ngũ nhân sự

 

 

 

Trưởng phòng

Họ tên: Nguyễn Thị Huệ

Học hàm/Học vị: Tiến sỹ

 

 

Phó trưởng phòng

Họ tên: Nguyễn Hải Yến

Học hàm/Học vị:

 

 

Chuyên viên

Họ tên: Nguyễn Thị Tuyết

Học hàm/Học vị:

 

 

Chuyên viên

Họ tên: Hoàng Thị Yến

Học hàm/Học vị:

 

Chuyên viên

Họ tên: Phạm Ngọc Liên

Học hàm/Học vị:

 

Chuyên viên

Họ tên: Phạm Ngọc Thảo

Học hàm/Học vị:

 

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ