bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Phòng Đào tạo

 I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng phòng

 Họ tên: Nguyễn Bá Ngọc

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Email: [email protected]  

     

Phó Trưởng Phòng

 Họ tên: Vũ Thị Thu Hoài

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Email: [email protected]

   

Phó Trưởng Phòng

Họ tên: Trần Xuân Quang

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Email: [email protected]

 

Địa chỉ liên hệ:Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Phòng 103, 104 Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điên thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 1103, 1104). Email: vilavo.com.

Website: vilavo.com.

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, điều hành và triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng và quản lý các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; phụ trách hoạt động khảo thí trong Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tuyển sinh

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch, đề xuất chỉ tiêu/phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh trình Ban Giám hiệu và báo cáo ĐHQGHN phê duyệt.

b) Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh.

c) Chủ trì cung cấp, giải đáp các thông tin về tuyển sinh cho các đối tượng liên quan.

2.2. Tuyển sinh người nước ngoài và liên kết đào tạo quốc tế

Chủ trì và thực hiện công việc thu nhận hồ sơ tuyển sinh đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ĐHQGHN về hồ sơ tuyển sinh đối với người nước ngoài, chương trình liên kết đào tạo quốc tế và các quy định trong các văn bản thoả thuận liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài.

2.3. Chương trình đào tạo

a) Chủ trì quản lý và tổ chức triển khai các chương trình đào tạo và bồi dưỡng hiện hành của Trường.

b) Chủ trì đề xuất kế hoạch mở ngành/chuyên ngành đào tạo mới.

c) Chủ trì xây dựng Đề án mở ngành/chuyên ngành đào tạo.

d) Chủ trì tổ chức thẩm định cấp Trường Đề án mở mã ngành/chuyên ngành đào tạo, trình ĐHQGHN.

đ) Chủ trì tổ chức bổ sung, hoàn thiện chương trình đào tạo, chương trình chi tiết môn học thuộc các bậc đào tạo.

e) Chủ trì triển khai việc in ấn các chương trình đào tạo/chương trình chi tiết môn học cung cấp cho học sinh, sinh viên hàng năm; đăng tải các chương trình trên trang Web của Trường.

2.4. Học liệu

a) Chủ trì lập kế hoạch bổ sung, dịch, biên soạn và xuất bản học liệu (giáo trình, bài giảng, đề cương, tài liệu tham khảo, băng, đĩa,…) hàng năm trên cơ sở tổng hợp các đề nghị của các đơn vị đào tạo.

b) Chủ trì tổ chức ký hợp đồng với các cá nhân hoặc đơn vị đào tạo biên soạn và phát triển học liệu.

c) Chủ trì tổ chức thẩm định, nghiệm thu giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo.

d) Chủ trì chuẩn bị các thủ tục và phối hợp thực hiện công tác in ấn, xuất bản học liệu đã được nghiệm thu.

2.5. Tổ chức đào tạo

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo của năm học trên cơ sở đề xuất của các đơn vị và kế hoạch chung của ĐHQGHN, trình Hiệu trưởng duyệt và báo cáo ĐHQGHN.

b) Chủ trì xây dựng thời khóa biểu năm học cho từng ngành đào tạo trên cơ sở thống nhất với các đơn vị đào tạo về thời gian và nhân sự giảng dạy. Công bố chương trình và  kế hoạch tổ chức đào tạo cho người học.

c) Chủ trì quản lý kế hoạch đào tạo theo khóa và theo năm học, điều phối kế hoạch giảng dạy các chương trình đào tạo.

d) Quản lý và giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, lịch trình giảng dạy, kế hoạch kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của các đơn vị đào tạo.

đ) Chủ trì tổ chức các kỳ thi hết môn học thuộc các chương trình đào tạo do Trường phụ trách; nhận bàn giao kết quả kiểm tra đánh giá từ các đơn vị đào tạo; thu thập và xử lý các thông tin phản hồi từ phía người học về chất lượng dạy học.

e) Chủ trì quản lý sinh viên chính quy thực hiện và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp; Trình Hiệu trưởng phê duyệt và ký quyết định thành lập tiểu ban đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ; Trình Hiệu trưởng phê duyệt và ký các quyết định về việc giao đề tài, cử cán bộ hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên, luận văn cho học viên, luận án đối với nghiên cứu sinh.

f) Chủ trì thẩm định hồ sơ, trình Hiệu trưởng phê duyệt và ký quyết định thành lập Hội đồng đánh giá khóa luận cử nhân, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.

g) Chủ trì giám sát việc đánh giá khóa luận cử nhân, luận văn thạc sĩ; đánh giá các cấp luận án Tiến sĩ.

h) Trình Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp, công nhận học vị và cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.

i) Quản lý kết quả học tập của sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh.

k) Chủ trì giám sát việc nghiên cứu sinh đăng ký đề cương đề tài luận án; thẩm định đề cương, trình Hiệu trưởng phê duyệt và ký Quyết định giao đề tài và cử cán bộ hướng dẫn luận án cho Nghiên cứu sinh.

l) Chủ trì giải quyết mọi vướng mắc, thắc mắc, khiếu nại liên quan đến quá trình đào tạo, hồ sơ, kết quả học tập của sinh viên, học viên sau đại học theo thẩm quyền.

m) Chủ trì xác nhận giờ giảng của giảng viên trên cơ sở tổng hợp của các đơn vị đào tạo theo lịch giảng dạy, báo cáo Hiệu trưởng (qua Phòng Kế hoạch - Tài chính và Phòng Tổ chức - Cán bộ) vào cuối mỗi học kỳ.

n) Chủ trì xác nhận giờ giảng và làm thủ tục thanh toán kinh phí giảng dạy bổ túc kiến thức, ôn tập, coi thi, chấm thi, hướng dẫn luận án cho các giảng viên; phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính trong việc thanh toán các khoản kinh phí cho các giảng viên..

o) Chủ trì tổ chức và giám sát công tác kiến tập và thực tập sư phạm cho sinh viên (chính quy và nghiệp vụ sư phạm), xét điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên chính quy.

p) Đề xuất Hiệu trưởng quyết định danh sách giảng viên mời trên cơ sở kế hoạch đào tạo đã phê duyệt và đề xuất của các đơn vị đào tạo.

2.6. Các chương trình đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng cấp chứng nhận/ chứng chỉ

a) Quản lý tuyển sinh các chương trình đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng cấp chứng nhận và chứng chỉ hiện hành của Trường.

b) Thực hiện các thủ tục  mở lớp để trình Hiệu trưởng ra quyết định.

c) Thực hiện các thủ tục xét kết quả học tập các lớp/khoá bồi dưỡng trình Hiệu trưởng phê duyệt công nhận và cấp chứng nhận, chứng chỉ cho học viên hoàn thành  khóa học.

d) Quản lý hồ sơ kết quả học tập, hồ sơ công nhận cấp chứng nhận, chứng chỉ, quản lý chứng chỉ, chứng nhận theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ĐHQGHN và của Trường.

2.7.  Xét và công nhận tốt nghiệp

a) Là chủ trì trong việc tổ chức xét cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ tốt nghiệp, đề xuất thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp của Trường.

b) Giúp việc cho Hội đồng xét tốt nghiệp của Trường, trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách phê duyệt tốt nghiệp và cấp bằng; thông báo kết quả xét tốt nghiệp.

2.8. Lưu trữ hồ sơ đào tạo

a) Đề xuất phân quyền lưu trữ ở cấp Trường và đơn vị, hướng dẫn các đơn vị
thực hiện.

b) Tổ chức lưu trữ các loại hồ sơ đào tạo gồm: các văn bản quản lý về đào tạo, tài liệu về tuyển sinh, chương trình đào tạo, bài thi của các khoá đào tạo và kết quả thi cuối cùng của tất cả các chương trình và các khoá đào tạo.

c) Tổ chức lưu trữ và quản lý khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án đã bảo vệ thành công.

c) Đề xuất thanh lý/hủy hồ sơ khi hết hạn lưu trữ theo quy định hiện hành và triển khai theo quyết định của Hiệu trưởng.

2.9. Công tác khảo thí:

a) Phối hợp với các Khoa và tổ bộ môn xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi phục vụ việc quản lý dạy - học và cung cấp các đề thi cho các kỳ thi hết học phần, tốt nghiệp.

b) Phối hợp với Phòng ĐBCL&TT, các Khoa giám sát quy trình thực hiện các hoạt động khảo thí.

c) Phối hợp với các Khoa và Phòng ĐBCL&TT giám sát việc thực hiện giảng dạy theo đề cương môn học và kế hoạch dạy học.

2.10. Giới thiệu đội ngũ nhân viên:

   
   
   
   

   
   

   

 

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ