bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Giáo dục tiểu học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 (TỪ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM)

1.Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Giáo dục Tiểu học.

+ Tiếng Anh: Primary Teacher Education.

- Mã số ngành đào tạo: 7140202        

- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân

  • Hình thức tổ chức đào tạo: Liên thông vừa làm vừa học

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân Giáo dục Tiểu học.

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Primary Teacher Education.

- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:

65 tín chỉ

- Khối kiến thức chung:

5 tín chỉ

  + Ngoại ngữ B1                                     

5 tín chỉ

- Khối kiến thức theo lĩnh vực:

8 tín chỉ

- Khối kiến thức theo khối ngành:

11 tín chỉ

- Khối kiến thức theo nhóm ngành:

6 tín chỉ

- Khối kiến thức ngành:

30 tín chỉ

- Kiến thức thực tập và tốt nghiệp:

5 tín chỉ

2. Khung chương trình đào tạo

STT

học phần

Học phần

Số tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã số học phần tiên quyết

thuyết

Thực hành

Tự học

I.

Khối kiến thức chung 

5

 

 

 

 

1

FLF1107

Ngoại ngữ B1

Foreign Language B1

5

20

35

20

 

II.

Khối kiến thức theo lĩnh vực

8

 

 

 

 

2

PSE2009

Nhập môn khoa học giáo dục

Introduction to Educational sciences

3

30

10

5

 

3

EDT2001

Nhập môn công nghệ giáo dục

Introduction to  Educational Technology

2

20

5

5

 

4

PSE2004

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Methodology of Educational Research

3

30

10

5

 

III.

Khối kiến thức theo khối ngành

11

 

 

 

 

5

PSE2028

Tâm lý học giáo dục học sinh tiểu học

Educational Psychology at Elementary school

3

30

10

5

 

6

TMT3008

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục

Code of professional ethics in the field of education

2

20

5

5

 

7

EDM2001

Phát triển chương trình Giáo dục phổ thông

Curriculum Development in general Education

3

30

10

5

 

8

TMT2099

Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm ở tiểu học

Methodology of Organizing experiential activities in Elementary School

3

30

10

5

 

IV.

Khối kiến thức theo nhóm ngành

06

 

 

 

 

9

TMT3021

Cơ sở tiếng Việt 2

Vietnamese 2

3

30

10

5

 

10

TMT3024

Cơ sở Toán học 2

Mathematics 2

3

30

10

5

 

V.

Khối kiến thức ngành

30

 

 

 

 

11

TMT2080

Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1

Methodology of Teaching Vietnamese at Elementary School 1

3

30

10

5

 

12

TMT3034

Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2

Methodology of Teaching Vietnamese at Elementary School 2

3

30

10

5

TMT2080

13

TMT2093

Phát triển năng lực dạy học tiếng Việt ở tiểu học

Developing Vietnamese Teaching competency at Elementary School

3

30

5

5

 

14

TMT2081

Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 1

Methodology of Teaching Vietnamese at Elementary School 1

3

30

10

5

 

15

TMT3035

Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 2

Methodology of Teaching Vietnamese at Elementary School 2

3

30

10

5

TMT2081

16

TMT3040

Phát triển năng lực dạy học Toán ở tiểu học

Developing Mathematics Teaching competency at Elementary School

3

30

5

5

 

17

TMT2084

Phương pháp dạy học Tự nhiên Xã hội ở tiểu học 2

Methodology of Teaching Social and Natural Science at Elementary School 1

3

30

10

5

 

18

TMT3042

Dạy học Khoa học ở tiểu học theo tiếp cận giáo dục STEM

Teaching Natural Sciences according to STEM education approache

3

20

5

5

 

19

TMT2086

Phương pháp dạy học Đạo đức ở tiểu học

Methodology of Teaching Ethic at Elementary School

3

30

10

5

 

20

TMT2082

Phương pháp đánh giá học sinh Tiểu học

Methodology Elementary student assement

3

30

10

5

 

VI.

Kiến thức thực tập và tốt nghiệp

5

 

 

 

 

21

 TMT4050

Khóa luận Tốt nghiệp

Undergraduate Thesis

5

0

75

0

 

Tổng cộng:

65

 

 

 

 

Ghi chú: - Học phần Ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo nhưng kết quả đánh giá các học phần này không tính vào điểm trung bình chung học kì, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy.

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ