bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Sư phạm Khoa học Tự nhiên

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

NGÀNH SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN (TỪ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM)

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                          65 tín chỉ

                - Khối kiến thức chung                                           5 tín chỉ                          

                  + Ngoại ngữ B1                                                       5 tín chỉ

  • Khối kiến thức theo lĩnh vực:

      13 tín chỉ

  • Khối kiến thức theo khối ngành:

      11 tín chỉ

  • Khối kiến thức theo nhóm ngành:

      15 tín chỉ

  • Khối kiến thức ngành:

      21 tín chỉ

 

 

 

 

 

 

2. Khung chương trình đào tạo

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã học phần tiên quyết

Lý thuyết

Thực hành

Tự học

 

I.

 Khối kiến thức chung

5

 

 

 

 

1

FLF1007

Ngoại ngữ B1

Foreign Language B1

5

20

35

20

 

II.

 Khối kiến thức theo lĩnh vực

13

 

 

 

 

2

EDT2001

Nhập môn Công nghệ giáo dục

Introduction of Educational Technology

2

20

10

0

 

3

PSE2004

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục

Research Methodology in Education

3

26

16

3

 

4

PSE2009

Nhập môn Khoa học giáo dục

Introduction to Education Science

3

35

10

0

 

5

EAM3002

Nhập môn thống kê ứng dụng trong giáo dục

Introduction of Applied statistics in education

3

26

16

3

 

6

EDM2052

Nhập môn đo lường và đánh giá trong giáo dục

Introduction to measurement and evaluation in education

2

24

6

0

 

III.

 Khối kiến thức theo khối ngành

11

 

 

 

 

7

TMT3008

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục

Code of professional ethics in the field of education

2

12

18

0

 

8

TMT1003

Phương pháp dạy học hiện đại

Modern Teaching Methodology

3

18

27

0

 

9

PSE2003

Thực hành sư phạm và phát triển kỹ năng cá nhân, xã hội

Pedagogical Practices and the Development of Social and Personal Skills

3

17

25

3

 

10

EDM2001

Phát  triển chương trình giáo dục

School Education Curriculum Development

3

36

6

3

 

IV.

 Khối kiến thức theo nhóm ngành

15

 

 

 

 

IV.1

 Các học phần chung

12

 

 

 

 

11

TMT5074

Dạy học chủ đề trái đất và bầu trời

Teaching topic of Earth and Space

2

20

10

0

 

12

TMT075

Dạy học chủ đề chất và sự biến đổi của chất

Teaching topic of matter and material changes

2

20

10

0

 

13

TMT5076

Dạy học chủ đề vật sống

Teaching topic of living organisms

2

20

10

0

 

14

TMT3010

Chương trình, phương pháp dạy học KHTN

Curriculum and Methodology of natural science Teaching

3

15

30

0

 

15

BIO1061

Sinh học đại cương

General Biology

3

25

15

5

 

IV.2.

 Các học phần theo nhóm chuyên môn

3

 

 

 

 

 

 Nhóm ngành Hóa học

 

 

 

 

 

16

CHE1083

Hóa lý 1

Physical Chemistry 1

3

42

0

3

 

 

 Nhóm ngành Vật lý

 

 

 

 

 

17

CHE1065

Cơ sở hóa học vật liệu

 Material chemistry

3

42

0

3

 

 

 Nhóm ngành Sinh học

 

 

 

 

 

18

 

BIO3302

 

Nhập môn công nghệ sinh học
Introduction to Biotechnology

3

40

0

5

 

V.

 Khối kiến thức ngành

21

 

 

 

 

21

TMT5070

Năng lượng và sự biến đổi

Energy and changing form

3

30

9

6

 

22

TMT5071

Sinh thái học môi trường

Environmental Ecology

3

30

9

6

 

23

TMT5074

Hóa học và đời sống

Chemistry and life

3

30

9

6

 

24

TMT5073

Giáo dục STEM trong dạy học KHTN

STEM education in  natural sciences teaching

3

30

10

5

 

25

CHE1079

Hoá học môi trường

Environmental Chemistry

3

42

0

3

 

26

BIO2206

Sinh lý học người và động vật

Human and Animal Physiology

3

25

15

5

 

27

TMT5072

Sinh quyển và biến đổi khí hậu

Biosphere and climate change

3

30

9

6

 

Tổng cộng

65

 

 

 

 

Ghi chú: Học phần Ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo nhưng kết quả đánh giá các học phần này không tính vào điểm trung bình chung học kì, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy.

 

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ