bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Sư phạm Ngữ văn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN

(TỪ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM)

1.Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                     65 tín chỉ

- Khối kiến thức chung                                                         5 tín chỉ

       + Ngoại ngữ B1:                                                            5 tín chỉ

  • Khối kiến thức theo lĩnh vực:

     13 tín chỉ

  • Khối kiến thức theo khối ngành:

     11 tín chỉ

  • Khối kiến thức theo nhóm ngành

     11 tín chỉ

  • Khối kiến thức ngành

     25 tín chỉ

2. Khung chương trình đào tạo

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã học phần tiên quyết

Lý thuyết

Thực hành

Tự học

I

 Khối kiến thức chung

5

 

 

 

 

1

FLF1007

Ngoại ngữ B1

Foreign Language B1

5

20

35

20

 

II

 Khối kiến thức theo lĩnh vực

13

 

 

 

 

2

PSE2009

Nhập môn Khoa học giáo dục

Introduction to Education Science

3

35

10

0

 

3

EDT2001

Nhập môn Công nghệ giáo dục

Introduction of Educational Technology

2

20

10

0

 

4

PSE2004

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục

Research Methodology in Education

3

26

16

3

 

5

EAM3002

Nhập môn thống kê ứng dụng trong giáo dục

Introduction of Applied statistics in education

3

26

16

3

 

6

EAM2052

Nhập môn đo lường và đánh giá trong giáo dục

Introduction to measurement and evaluation in education

2

20

10

0

 

III

 Khối kiến thức theo khối ngành

11

 

 

 

 

7

TMT3008

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục

Code of professional ethics in the field of education

2

12

18

0

 

8

TMT1003

Phương pháp dạy học hiện đại

Modern Teaching Methodology

3

18

27

0

 

9

PSE2006

Tư vấn tâm lý học đường

Psychological Counseling in Schools

3

17

25

3

 

10

EDM2001

Phát  triển chương trình giáo dục

School Education Curriculum Development

3

36

6

3

 

IV

 Khối kiến thức theo nhóm ngành

11

 

 

 

 

11

LIN2033

Dẫn luận ngôn ngữ học

Introduction to Linguistics

3

27

15

3

 

12

TMT3017

Ngôn ngữ nghệ thuật

Art Language

3

30

15

0

 

13

LIT3001

Nguyên lí lí luận văn học

Principles of Literary Theory

2

30

12

3

 

14

LIT1100

Nghệ thuật học đại cương

General Artistry

3

27

15

3

 

V

 Khối kiến thức ngành

25

 

 

 

 

15

LIT3051

Văn học Việt Nam từ 1900 đến 1945

Vietnamese Literature from 1900 to 1945

4

45

9

6

 

16

LIT3058

Văn học Việt Nam từ 1945 đến  nay

Vietnamese Literature from 1945 to now

3

37

5

3

 

17

TMT2057

Phương pháp dạy học môn Ngữ văn ở trường phổ thông

Teaching method of creating texts in school

3

17

25

3

 

18

TMT2056

Phương pháp dạy học đọc hiểu văn bản ở trường phổ thông

Teaching method of reading comprehension in school

3

22

20

3

 

19

TMT2058

Phương pháp dạy học tạo lập văn bản ở trường phổ thông

Teaching method of creating texts in school

3

25

20

0

 

20

TMT2059

Dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông theo hướng tích hợp

The Use of Intergal Methods in Philology Teaching

3

20

25

0

 

21

TMT3012

Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông

Organize experiential activities in teaching Philology in school

3

17

25

3

 

22

TMT3016

Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn ở trường phổ thông

Method of fostering specialized students in Philology in school

3

30

12

3

 

Tổng cộng

65

 

 

 

 

Ghi chú: Học phần Ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo nhưng kết quả đánh giá các học phần này không tính vào điểm trung bình chung học kì, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy.

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ