bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Sư phạm Toán học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC

(TỪ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM)

1.Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                      65 tín chỉ

 - Khối kiến thức chung                                                  5 tín chỉ

+ Ngoại ngữ B1                                                              5 tín chỉ

  • Khối kiến thức theo lĩnh vực:

      13 tín chỉ

  • Khối kiến thức theo khối ngành:

      11 tín chỉ

  • Khối kiến thức theo nhóm ngành:

      11 tín chỉ

  • Khối kiến thức ngành:

      25 tín chỉ

2. Khung chương trình đào tạo

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã học phần tiên quyết

Lý thuyết

Thực hành

Tự học

I

Khối kiến thức chung

5

 

 

 

 

1

FLF1107

Ngoại ngữ B1

Foreign Language B1

5

20

35

20

 

II

Khối kiến thức theo lĩnh vực

13

 

 

 

 

2

EDT2001

Nhập môn Công nghệ Giáo dục

Introduction of Educational Technology

2

20

10

0

 

3

PSE2009

Nhập môn Khoa học Giáo dục

Introduction to Education Science

3

35

10

0

 

4

PSE2004

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục

Research Methodology in Education

3

26

16

3

 

5

EAM3002

Nhập môn thống kê ứng dụng trong giáo dục

Introduction of Applied statistics in education

3

26

16

3

 

6

EAM2052

Nhập môn đo lường và đánh giá trong giáo dục

Introduction to measurement and evaluation in education

2

24

6

0

 

III

Khối kiến thức theo khối ngành

11

 

 

 

 

7

TMT3008

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục

Code of professional ethics in the field of education

2

12

18

0

 

8

TMT1003

Phương pháp dạy học hiện đại

Modern Teaching Methodology

3

18

27

0

 

9

PSE2006

Tư vấn tâm lý học đường

Psychological Counseling in Schools

3

17

25

3

 

10

EDM2001

Phát  triển chương trình giáo dục

School Education Curriculum Development

3

36

6

3

 

IV

Khối kiến thức theo nhóm ngành

11

 

 

 

 

11

MAT2301

Đại số tuyến tính 2

Linear Algebra 2

4

45

15

0

 

12

MAT2304

Giải tích 3

Analysis 3

4

40

20

0

 

13

MAT2308

Xác suất 1

Probability 1

3

30

15

0

 

V

Khối kiến thức ngành

25

 

 

 

 

14

TMT5703

Giáo dục STEM trong dạy học KHTN

STEM education in  natural sciences teaching

3

35

10

0

 

15

TMT2013

Xêmina về Giáo dục Toán học

Seminar on Mathematics Education

3

35

10

0

 

16

TMT2010

Phương pháp dạy học môn Toán

Teaching and Learning Methodology in Mathematics

3

20

25

0

 

17

TMT2014

Đại số cho dạy học Toán phổ thông

Algebra for Secondary Mathematics Education

3

35

10

0

 

18

MAT3325

Lịch sử toán học

History of Mathematics

3

45

0

0

 

19

TMT2016

Hình học cho dạy học Toán phổ thông

Geometry for Secondary Mathematics Education

3

35

10

0

 

20

MAT2311

Thống kê ứng dụng

Applied Statistics

4

45

15

0

 

21

TMT2015

Số học cho dạy học Toán phổ thông

Arithmetics for Secondary Mathematics Education

3

35

10

0

 

Tổng cộng

65

 

 

 

 

Ghi chú: Học phần Ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo nhưng kết quả đánh giá các học phần này không tính vào điểm trung bình chung học kì, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy.

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ