bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Văn bản liên quan

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TỔ CHỨC - CÁN BỘ

>>> 

>>> 

>>>  

 (cập nhật đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 - gồm 349 văn bản)

Ghi chú: Tích dấu x vào cột G, H để nhận biết văn bản còn hiệu lực sử dụng hay không.

Hiện nay, có 349 văn bản liên quan đến công tác tổ chức và cán bộ trong đó có 50 văn bản không còn hiệu lực./.

 

TT

Ký, mã hiệu

Ngày 
ban hành

Cơ quan
ban hành

Tên tài liệu

Hiệu lực
thi hành

Hiệu lực sử dụng văn bản

Còn

Không

A

B

C

D

E

F

G

H

I.

TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

 

 

1.               

58/2010/QH12

15/11/2010

Quốc hội

Luật Viên chức được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010.

01/01/2012

X

 

2.               

29/2012/NĐ-CP

12/4/2012

Chính phủ

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

01/6/2012

X

 

3.               

41/2012/NĐ-CP

08/5/2012

Chính phủ

Nghị định quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

25/6/2012

X

 

4.               

14/2012/TT-BNV

18/12/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

05/02/2013

X

 

5.               

35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV               

23/8/2006

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông

công lập.

23/8/2006

X

 

6.               

59/2008/TT-BGDĐT

31/10/2008

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập.

31/10/2008

X

 

7.               

16/2017/TT-BGDĐT

12//72017

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

28/8/2017

X

 

8.               

27/2012/NĐ-CP

06/4/2012

Chính phủ

Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của
viên chức
.

25/5/2012

X

 

9.               

09/2012/TT-BNV

10/12/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

01/02/2013

X

 

10.            

22/2008/QH12

13/11/2008

Quốc hội

Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008.

01/01/2010

X

 

11.            

52/2019/QH14

25/11/2019

Quốc hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ  8 thông qua ngày 25/11/2019.

01/7/2020

X

 

12.            

06/2010/NĐ-CP

25/01/2010

Chính phủ

Nghị định quy định những người là công chức.

15/3/2010

X

 

13.            

08/2011/TT-BNV

02/6/2011

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định những người là công chức.

20/7/2011

X

 

14.            

24/2010/NĐ-CP

15/3/2010

Chính phủ

Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý
công chức
.

01/9/2013

X

 

15.            

13/2010/TT-BNV

30/12/2010

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
công chức
.

15/02/2011

X

 

16.            

05/2012/TT-BNV

24/10/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

10/12/2012

X

 

17.            

93/2010/NĐ-CP

31/8/2010

Chính phủ

Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

22/10/2010

X

 

18.            

13/2010/TT-BNV

30/12/2010

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

15/02/2011

X

 

19.            

06/2013/TT-BNV

17/7/2013

Bộ Nội vụ

Thông tư bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của  số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

01/9/2013

X

 

20.            

21/2010/NĐ-CP

08/3/2010

Chính phủ

Nghị định về quản lý biên chế công chức.

01/5/2010

X

 

21.            

07/2010/TT-BNV 

26/7/2010

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn quản lý biên chế công chức quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.

15/9/2010

X

 

22.            

46/2010/NĐ-CP

27/4/2010

Chính phủ

Nghị định quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức.

01/7/2010

X

 

23.            

53/2015/NĐ-CP

29/5/2015

Chính phủ

Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

15/7/2015

X

 

24.            

14/2020/NĐ-CP

24/01/2020

Chính phủ

Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

15/3/2020

X

 

25.            

34/2011/NĐ-CP

17/5/2011

Chính phủ

Nghị định quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

05/7/2010

X

 

26.            

34/2012/NĐ-CP

15/4/2012

Chính phủ

Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ.

01/6/2012

X

 

27.            

36/2013/NĐ-CP

22/4/2013

Chính phủ

Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

10/6/2013

X

 

28.            

05/2013/TT-BNV

25/6/2013

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CPngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

10/8/2013

X

 

29.            

06/11/2006

Bộ Nội vụ

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ công chức.

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

 

X

30.            

06/2007/QĐ-BNV

18/6/2007

Bộ Nội vụ

Quyết định về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

X

 

31.            

02/2008/QĐ-BNV

06/10/2008

Bộ Nội vụ

Quyết định về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

X

 

32.            

11/2012/TT-BNV

17/12/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

03/02/2013

X

 

33.            

06/2019/TT-BNV

01/06/2019

Bộ Nội vụ

Thông tư sửa đổi Thông tư 11/2012/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

15/07/2019

X

 

34.            

07/2019/TT-BNV

01/06/2019

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

15/07/2019

X

 

35.            

35/2010/TT-BGDĐT

14/12/2010

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành
giáo dục.

28/01/2011

X

 

36.            

33/2015/TT-BGDĐT

14/12/2010

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BGDĐT ngày 14/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoquy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục.

30/12/2015

X

 

37.            

28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

06/11/2015

Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

25/12/2015

X

 

38.            

05/2016/TT-BGDĐT

21/3/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư  Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

06/5/2016

 

X

39.            

1268/QĐ-BGDĐT

20/4/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định về việc đính chính Thông tư số  ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

20/4/2016

 

X

40.            

16/2017/TT-BGDĐT

12/7/2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

28/8/2017

X

 

41.            

01/VBHN-BGDĐT

08/01/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người việt nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

Sau 15 ngày
kể từ ngày
đăng Công báo

X

 

42.            

43/2016/TT-BYT

15/12/2016

Bộ Y tế

Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

01/02/2017

X

 

43.            

56/2015/NĐ-CP

09/6/2015

Chính phủ

Nghị định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (bãi bỏ Điều 45 Nghị định 24/2010/NĐ-CP và Điều 37 Nghị định 29/2012/NĐ-CP).

01/8/2015

X

 

44.            

88/2017/NĐ-CP

27/7/2017

Chính phủ

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

15/9/2017

X

 

45.            

04/VBHN-BNV

09/11/2017

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

01/12/2014

X

 

46.            

77/2019/TT-BTC

11/11/2019

Bộ Tài chính

Thông tư .

01/01/2020

X

 

47.            

03/VBHN-BNV

09/11/2017

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

05/02/2011

X

 

48.            

02/VBHN-BNV

09/11/2017

Bộ Nội vụ

 Nghị định về hợp nhất Nghị định 56/2015/NĐ-CP và 88/2017/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

01/8/2015

X

 

49.            

161/2018/NĐ-CP

29/11/2018

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

15/01/2019

X

 

50.            

03/2019/TT-BNV

14/5/2019

Bộ Nội vụ

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

01/7/2019

X

 

51.            

208/2017/TT-BQP

23/8/2017

Bộ Quốc phòng

Thông tư về hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp.

10/10/2017

X

 

52.            

108/2014/NĐ-CP

20/11/2014

Chính phủ

Nghị định về chính sách tinh giản biên chế.

10/01/2015

X

Hết
hiệu lực 31/12/
2021

53.            

39-NQ/TW

17/4/2015

Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Nghị quyết về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

17/4/2015

X

 

54.            

01/VBHN-BNV

02/11/2018

Bộ Nội vụ

Nghị định về chính sách tinh giản biên chế.

01/01/2015

X

 

55.            

113/2018/NĐ-CP

31/8/2018

Chính phủ

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản
biên chế
.

15/10/2018

X

 

56.            

3969/QĐ-ĐHQGHN

04/11/2013

ĐHQGHN

Quyết định về việc thực hiện định mức giờ chuẩn giảng dạy để tính định biên nhân lực giảng dạy của các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo ở ĐHQGHN.

04/11/2013

 

X

57.            

08/4/2005

ĐHQGHN

Hướng dẫn thực hiện xử lý cán bộ, viên chức đi nước ngoài
quá hạn
.

08/4/2005

X

 

58.            

4632/2008/QĐ-ĐHQGHN

25/8/2008

ĐHQGHN

Phần quy định về Quản lý cán bộ đi nước ngoài (đoàn ra) trong QĐ tạm thời về Quản lý công tác Hợp tác Quốc tế của ĐHQGHN ban hành kèm theo Quy định số 4632/2008/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/8/2008 của ĐHQGHN.

25/8/2008

 

X

59.            

4616/QĐ-ĐHQGHN

08/12/2014

ĐHQGHN

Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội.

08/12/2014

X

 

60.            

1923/HD-ĐHQGHN

28/6/2010

ĐHQGHN

Hướng dẫn công tác tính định biên nhân lực của các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong Đại học Quốc gia Hà Nội.

28/6/2010

X

 

61.            

2247/HD-ĐHQGHN

06/7/2012

ĐHQGHN

Hướng dẫn tạm thời công tác xác định chỉ tiêu nhân lực của các đơn vị nghiên cứu và phục vụ trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

06/7/2012

X

 

62.            

2799/HD-ĐHQGHN

19/8/2013

ĐHQGHN

Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong Đại học Quốc gia Hà Nội.

19/8/2013

 

X

63.            

2828/HD-ĐHQGHN

20/8/2013

ĐHQGHN

Hướng dẫn tuyển dụng viên chức trong Đại học Quốc gia Hà Nội.

20/8/2013

 

X

64.            

2884/QĐ-TCCB

23/8/2013

ĐHQGHN

Quyết định ban hành “Quy định tạm thời đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức thuộc Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội”.

23/8/2013

 

X

65.            

3768/QĐ-ĐHQGHN

22/10/2014

ĐHQGHN

Quyết định ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội.

22/10/2014

X

 

66.            

754/HD-ĐHQGHN

04/3/2015

ĐHQGHN

Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ trong Đại học Quốc gia Hà Nội

04/3/2015

X

 

67.            

2768/QĐ-ĐHQGHN

31/7/2015

ĐHQGHN

Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc Cơ quan ĐHQGHN.

31/7/2015

X

 

68.            

3905/ĐHQGHN-ĐHQGHN

14/10/2015

ĐHQGHN

Hướng dẫn thực hiện đánh giá năng lực chuyên viên phụ trách công tác tổ chức cán bộ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

14/10/2015

X

 

69.            

4999/HD-ĐHQGHN

17/12/2015

ĐHQGHN

Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong Đại học Quốc gia Hà Nội.

17/12/2015

X

 

70.            

2645/ĐHQGHN-TCCB

27/8/2019

ĐHQGHN

Hướng dẫn một số điểm mới trong công tác tuyển dụng viên chức tại ĐHQGHN.

27/8/2019

X

 

II.

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

 

 

71.            

13/7/2009

Bộ Tài chính

Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”.

29/9/2009

X

 

72.            

18/2010/NĐ-CP

05/3/2010

Chính phủ

Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

01/5/2010

 

X

73.            

101/2017/NĐ-CP

01/9/2017

Chính phủ

Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bãi bỏ các Điều 32, 33, 34, 35 và 36 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP).

21/10/2017

X

 

74.            

08/01/2018

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

01/3/2018

X

 

75.            

25/01/2011

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

13/3/2011

 

X

76.            

21/9/2010

Bộ Tài chính

Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức.

06/11/2010

 

X

77.            

36/2018/TT-BTC

30/3/2018

Bộ Tài chính

Thông tư Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

15/6/2018

X

 

78.            

15/2012/TT-BNV

25/12/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức  (Bãi bỏ Điều 16, Điều 17 và 18).

15/02/2013

X

 

79.            

19/2014/TT-BNV

04/12/2014

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

02/02/2015

 

X

80.            

1613/QĐ-BGDĐT

16/5/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III).

16/5/2016

X

 

81.            

1612/QĐ-BGDĐT

16/5/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II).

16/5/2016

X

 

82.            

1611/QĐ-BGDĐT

16/5/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I).

16/5/2016

X

 

83.            

17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

21/6/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư liên tịch quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ
ứng dụng công nghệ thông tin
.

21/6/2016

X

 

84.            

2476/QĐ-BKHCN

31/8/2016

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: kỹ sư
(hạng III).

31/8/2016

X

 

85.            

2476/QĐ-BKHCN

31/8/2016

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: kỹ sư chính (hạng II).

31/8/2016

X

 

86.            

2476/QĐ-BKHCN

31/8/2016

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: kỹ sư cao cấp (hạng I).

31/8/2016

X

 

87.            

162/QĐ-BNV

26/02/2016

Bộ Nội vụ

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lưu trữ viên (hạng III).

26/02/2016

X

 

88.            

163/QĐ-BNV

26/02/2016

Bộ Nội vụ

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lưu trữ viên chính
(hạng II)

26/02/2016

X

 

89.            

2471/QĐ-BKHCN

31/8/2016

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: nghiên cứu viên cao cấp (hạng I).

31/8/2016

X

 

90.            

2472/QĐ-BKHCN

31/8/2016

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: nghiên cứu viên chính (hạng II).

31/8/2016

X

 

91.            

2473/QĐ-BKHCN

31/8/2016

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: nghiên cứu viên (hạng III).

31/8/2016

X

 

92.            

23/5/2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

08/7/2017

X

 

93.            

10/2017/TT-BNV

29/12/2017

Bộ Nội vụ

Thông tư Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

01/3/2018

X

 

94.            

05/VBHN-BGDĐT

08/6/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định ban hành quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Sau 15 ngày,
kể từ ngày
đăng

Công báo

X

 

95.            

36/2018/TT-BTC

30/3/2018

Bộ Tài chính

Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

15/6/2018

X

 

96.            

1933/ĐHQGHN-TCCB

12/6/2018

ĐHQGHN

 

Hướng dẫn về việc thực hiện khảo sát nhu cầu và đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động tại ĐHQGHN.

 

12/6/2018

X

 

               

 

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ