bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Các phòng chức năng

HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

ĐT: (024) 7301 7123 – Máy lẻ: 1101, 1102

Email: [email protected]

Trưởng phòng:

ThS. BÙI VĂN NGÂN

ĐT: (024) 7301 7123 – Máy lẻ: 1101

Email: nganbvh@vnu.vilavo.com

Phó Trưởng phòng

TS. MAI THỊ KHUYÊN

ĐT: (024) 7301 7123 – Máy lẻ: 1101

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng

ThS. LÊ THANH HUYỀN

ĐT: (024) 7301 7123 – Máy lẻ: 1101

Email: [email protected]

 PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

ĐT: (024) 7301 7123 – Máy lẻ: 1304, 1305

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng phụ trách

TS. NGHIÊM THỊ THANH

ĐT: (024) 7301 7123 – Máy lẻ: 1305

Email: [email protected]

PHÒNG ĐÀO TẠO

ĐT: (024) 7301 7123 – Máy lẻ: 1103, 1104

Trưởng phòng

TS. NGUYỄN BÁ NGỌC

ĐT: (024) 7301 7123 – Máy lẻ: 1103

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng

TS. TRẦN XUÂN QUANG

ĐT: (024) 7301 7123 – Máy lẻ: 1103

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng

TS. VŨ THỊ THU HOÀI

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1104

Email: [email protected]

 PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

ĐT: (024) 7301 7123 – Máy lẻ: 1102

Trưởng phòng

TS. Nguyễn Trung Kiên

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1102

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng

TS. HÀ THỊ THANH THỦY

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1102

Email: [email protected]

PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1303

Trưởng phòng

TS. ĐOÀN NGUYỆT LINH

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1303

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng

TS. NGUYỄN THU HƯỜNG

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1303

Email: [email protected]

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1301, 1302

Trưởng phòng

TS. ĐẶNG THÀNH DŨNG

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1302

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng

TS. NGUYỄN THỊ HUỆ

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1301

Email: [email protected]

 

Phó Trưởng phòng

ThS. NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1301

Email: [email protected]

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ THANH TRA

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1105

Trưởng phòng:

TS. DƯƠNG TUYẾT HẠNH 

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1105

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng:

ThS. NGUYỄN THỊ KHÁNH

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1105

Email:[email protected]

   

 

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ