bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Biểu mẫu Tổ chức Cán bộ

I. HỒ SƠ BỔ NHIỆM

1 Mẫu 1 Tờ trình đề xuất chủ trương và nguồn nhân sự
2 Mẫu 2 Biên bản họp
3 Mẫu 3A Phiếu giới thiệu nhân sự
4 Mẫu 3B Biên bản kiểm tra giới thiệu nhân sự
5 Mẫu 4 Phiếu tín nhiệm
6 Mẫu 5 Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm
7 Mẫu 6 Thư giới thiệu nhân sự

 

 

 

 

 

 

 

 

II. HỒ SƠ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

     
     

 

 

 

III. HỒ SƠ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

  Mẫu 1 Thi đua khen thưởng tập thể
  Mẫu 2 Thi đua khen thưởng cá nhân
  Mẫu 3 Biên bản họp
  Mẫu 4 Biên bản kiểm phiếu
  Mẫu 5

Báo cáo thành tích cá nhân

  Mẫu 6 Báo cáo thành tích tập thể
  Mẫu 7 Trích ngang thành tích tập thể
  Mẫu 8 Trích ngang thành tích cá nhân
  Mẫu 9 Danh sách đề nghị khen thưởng cá nhân
  Mẫu 10 Danh sách đề nghị khen thưởng tập thể
  Mẫu 11 Đơn đề nghị công nhận sáng kiến
  Mẫu 12 Báo cáo mô tả sáng kiến
  Mẫu 13 Tóm tắt sáng kiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ