bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Biểu mẫu Khoa học Công nghệ

I. Các biểu mẫu quản lý đề tài NCKH cấp ĐHQGHN (Ban hành kèm theo Quyết định số 3839 /QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng10 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN)

Mẫu 01/KHCN

Đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 02/KHCN

Danh mục tổng hợp đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 03/KHCN

Ý kiến đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 04/KHCN

Danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN được viết thuyết minh

Mẫu 05/KHCN

Thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 06/KHCN

Lý lịch khoa học

Mẫu 07/KHCN

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho phản biện)

Mẫu 08/KHCN

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho ủy viên hội đồng)

Mẫu 09/KHCN

Biên bản họp Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 10/KHCN

Hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 11/KHCN

Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 12/KHCN

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 13/KHCN

Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 14/KHCN

Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 15/KHCN

Phiếu thẩm định cơ sở kết quả đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 16/KHCN

Phiếu nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho phản biện)

Mẫu 17/KHCN

Phiếu nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho ủy viên hội đồng)

Mẫu 18/KHCN

Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp ĐHQGHN đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 19/KHCN

Giấy chứng nhận hoàn thành đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Các biểu mẫu nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

 
Biểu mẫu
 
 Tên biểu mẫu

MẪU 01e/KHCN

  Đề xuất đề tài KH&CN cấp trường

MẪU 02e/KHCN

  Danh mục tổng hợp đề xuất đề tài cấp trường
MẪU 03e/KHCN   Ý kiến đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp trường
MẪU 04e/KHCN   Danh mục đề tài KH&CN cấp trường
MẪU 05e/KHCN   Thuyết minh đề tài KH&CN cấp trường
MẪU 06e/KHCN    Lý lịch khoa học
MẪU 07e/KHCN   Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN
MẪU 08e/KHCN   Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp trường
MẪU 09e/KHCN   Biên bản họp hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp trường
MẪU 10e/KHCN   Hợp đồng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học
MẪU 11e/KHCN   Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài KH&CN cấp trường
MẪU 12e/KHCN   Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp trường
MẪU13e/KHCN   Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN
MẪU 14e/KHCN   Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp trường
MẪU 15e/KHCN   Phiếu thẩm định cơ sở kết quả đề tài KH&CN cấp trường
MẪU 16e/KHCN   Phiếu nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường
MẪU 17e/KHCN   Phiếu nghiệm thu đề tài KH7CN cấp trường
MẪU 18e/KHCN   Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường
MẪU 019e/KHCN   Giấy chứng nhận hoàn thành đề tài KH&CN cấp trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Biểu mẫu nghiên cứu khoa học sinh viên

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ