bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Sư phạm Hóa học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỀU CHỈNH CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH: SƯ PHẠM HÓA HỌC

MÃ SỐ: 7140212

>>> Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành SP Hoá học, ban hành theo quyết định số 1732/QĐ-ĐHGD, ngày 29 tháng 10 năm 2020

>>> Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành SP Hoá học, ban hành theo quyết định số 1498/QĐ-ĐHGD, ngày 28 tháng 8 năm 2019

>>> Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành SP Hoá học, ban hành theo quyết định số 1498/QĐ-ĐHGD, ngày 28 tháng 8 năm 2019

>>> Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành SP Hóa học, ban hành theo quyết định số 2174/QĐ-ĐHGD ngày 20 tháng 12 năm 2018

>>> Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành SP Hóa học, ban hành theo quyết định số 3606/QĐ-ĐHQGHN ngày 30 tháng 09 năm 2015.

>>> Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành SP Hóa học, ban hành theo quyết định số 4480/QĐ-ĐTngày 24 tháng 12 năm 2012

>>> Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Hoá học năm 2019

>>> Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Hoá học năm 2018

>>> Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Hoá học năm 2015

>>> Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Hoá học năm 2012

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ