bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Tiến sĩ Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Ngành: Tâm lí học Chuyên ngành: Tâm ý học lâm sàng Trẻ em và Vị thành niên

(Ban hành kèm theo Quyết định s 2163/QĐ-ĐHQGHN ngày 15 tháng 6 năm 2015

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

>>> Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ Tâm lý học lâm sàng Trẻ em và Vị thành niên

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ