bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Văn bản hướng dẫn

                                                                                                                             ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

  3252/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc ban hành đề cương học phần giáo dục thể chất cơ bản ban hành ngày 31/8/2023
  1011/HĐ-ĐHQGHN Tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung và xác định chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội
  2180/ĐHQGHN-ĐT Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung về tổ chức đào tạo và xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ
  3626/QĐ-ĐHQGHN Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành ngày 21/10/2022
  4116/ĐHQGHN-ĐT Hướng dẫn tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ trong tổ chức đào tạo trình độ đại học của ĐHQGHN ban hành ngày 14/12/2021
  653/ĐHQGHN-ĐT Cập nhật điều chỉnh các thông tin chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (trong Hướng dẫn 279/HD-ĐHQGHN) ban hành ngày 15/03/2021
 

70/ĐHQGHN-ĐT

Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành ngày 12/1/2021

  928/ĐHQGHN-ĐT Công nhận tương đương một số học phần Lí luận chính trị thuộc Khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo trình độ đại học tại ĐHQGHN
  1539/HD-ĐHQGHN

Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 ở Đại học Quốc gia Hà Nội

  1463/TB-ĐHNN

Thông báo định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 2019-2020 của Trường Đại học Ngoại ngữ

  2664/ĐHQGHN-ĐT

Tổ chức thi học phần chung theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính học kỳ I năm học 2019 - 2020, ban hành ngày 28/08/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội 

  3432/QĐ-ĐHQGHN Quyết định Về việc ban hành Dạng thức đề thi kết thúc học phần Triết học Mac-Lenin dùng cho các ngành không chuyên về Lý luận chính trí
  Hướng dẫn - ĐHGD Hướng dẫn về việc khiếu nại và phúc khảo kết quả học tập bậc đào tạo cử nhân
  685/QĐ-ĐHQGHN Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/12/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
  3432/QĐ-ĐHQGHN Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
  Quy chế đào tạo ĐH Quy chế đào tạo đại học, ban hành kèm theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
  297/HD-ĐHQGHN Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình
 

Quy chế Đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành ngày 25/12/2014

 

Về việc ban hành Quy định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo ở Đại học

 

Hướng dẫn tạm thời về đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên ở ĐHQGHN (Công văn số 3882/HD-ĐT ngày 11 tháng 11 năm 2009)

 

Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc Đại học ở ĐHQGHN ban hành ngày 21/10/2014

  1080/HD-ĐHQGHN Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội, ban hành ngày 23/3/2015
 

 

 

 

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
  3638/QĐ-ĐHQGHN Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành ngày 21/10/2022
  3636/QĐ-ĐHQGHN Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành ngày 21/10/2022
  4555/QĐ-ĐHQGHN Quyết định ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội
  4668/QĐ-ĐHQGHN Quy chế đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN ban hành ngày 10/12/2014
  Sửa đổi một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN ban hành theo QĐ số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 được sửa đổi, bổ sung theo QĐ số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 của Giám đốc ĐHQGHN, ban hành ngày 14/11/2014
  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25/5/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
  Đưa thông tin luận văn, luận án lên website
  Hướng dẫn Tổ chức đào tạo học phần ngoại ngữ thuộc phần kiến thức chung trong chương trình đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN
  146/HD-ĐHQGHN Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo SĐH
  1555/QĐ-ĐHQGHN Quyết định về biệc ban hành Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hả Nội, ban hành ngày 25/5/2011

 

 

 

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ