bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Tổ chức thi kết thúc học phần, học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 trình độ đại học, hệ chính quy tại bet 365 com

bet 365 com ban hành kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần, học kỳ 1 (mã học kỳ 231) năm học 2023-2024 trình độ đại học hệ chính quy, giảng dạy tại Trường, như sau:

>>> LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 (trang 14)

1. Thời gian thi

a) Đối với các học phần tổ chức học tại Trường Đại học Giáo dục

- Từ ngày 11/12/2023 đến 05/01/2024: Tổ chức thi các học phần cho sinh viên khoá QH-2023-S, nhóm ngành GD1, GD2, GD4, GD5 học tại Hoà Lạc.

- Từ ngày 25/12/2023 đến 05/01/2024: Tổ chức thi các học phần cho sinh viên khoá QH-2022-S nhóm ngành GD3 học tại Hoà Lạc, Hà Nội, thi tại Hà Nội.

- Từ 02/01/2024 đến 19/01/2024: Tổ chức thi các học phần cho sinh viên các khoá còn lại.

- Lịch thi chi tiết từng học phần có trong Phụ lục 1a kèm theo Kế hoạch này.

b) Đối với các học phần Triết học Mac-Lenin (PHI1006); học phần Nhà nước và pháp luật đại cương (THL1057)

Thực hiện theo kế hoạch tổ chức thi và lịch trình hoạt động khảo thí năm học 2023-2024 của Trung tâm Khảo thí, ĐHQGHN ban hành theo Công văn số 376/KT-ĐG&CNKQ ngày 04/8/2023 của Trung tâm Khảo thí, ĐHQGHN:

- Thi tại Hoà Lạc: Đối với sinh viên học tập trên Hoà Lạc.

- Thi tại toà C1T, 144, Xuân Thuỷ: Đối với sinh viên học tập tại Hà Nội.

Hướng dẫn đăng ký thi chi tiết có trong mục 5 của Kế hoạch này.

c) Đối với học phần Tiếng Anh B1

Thi theo lịch thi và đề thi của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN vào ngày 04/01/2024 (chi tiết có trong Phụ lục 1a kèm theo kế hoạch này).

2. Hình thức thi

Học kỳ 1 năm học 2023-2024, Trường tổ chức thi trực tiếp kỳ thi kết thúc học phần. Mỗi học phần thi theo một trong các hình thức thi sau: Tự luận (viết); Trắc nghiệm trên phiếu trả lời trắc nghiệm với 4 phương án lựa chọn (1 phương án đúng); Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận; Tiểu luận; Thực hành; Thực hành kết hợp vấn đáp; Vấn đáp; Báo cáo kết hợp vấn đáp; Báo cáo sản phẩm hoạt động.

3. Địa điểm thi

+/ Nhà C0; C6, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN (số 182, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội).

+/ Nhà HT1, HT2, HT2a, Đại học Quốc Gia Hà Nội (Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội): Đối với sinh viên khóa QH-2023-S các nhóm ngành đào tạo giáo viên (GD1, GD2, GD4, GD5) đang học tập tại Hòa Lạc.

+/ Trung tâm Khảo thí, ĐHQGHN (tầng 3, Tòa C1T, Số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội): Đối với sinh viên đăng ký thi học phần Triết học Mac-Lenin; Nhà nước và Pháp luật đại cương tại Xuân Thủy.

4. Phân quyền tổ chức thi

a) Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức và điều hành thi đối với các học phần thi theo hình thức: Tự luận; Trắc nghiệm; Trắc nghiệm kết hợp tự luận, bao gồm: Xây dựng kế hoạch thi; Thành lập các ban coi thi; Triệu tập và phân công cán bộ coi thi; Lập danh sách thi; Tổ chức thi; Rọc phách; Hồi phách; Điều phối chấm thi; Điều phối chấm phúc khảo; Công bố kết quả thi; Cập nhật điểm học phần lên hệ thống và quản lý, lưu trữ hồ sơ thi (bản gốc) của tất cả các học phần được tổ chức thi trong học kỳ 1.

Đối với các học phần thi theo hình thức Tự luận; Trắc nghiệm hoặc kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (bao gồm cả các lớp học phần  có mã MAT học tại Trường Đại học Giáo dục): Khoa quản lý học phần triển khai ra đề thi, đáp án thi, bảo mật đề thi, đáp án thi, cử cán bộ chấm thi đảm bảo đúng quy định về kiểm tra đánh giá tại Trường Đại học Giáo dục, đồng thời gửi đề thi, đáp án thi về Phòng Đào tạo theo thời hạn ghi trong mục 8 của Kế hoạch này.

b) Các khoa quản lý học phần chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch thi và thực hiện các công việc liên quan đến công tác xây dựng kế hoạch thi; tổ chức thi; phân công cán bội hỏi thi, cán bộ chấm thi; lập danh sách thi; tổ chức chấm thi; công bố kết quả thi; nhập điểm thi lên phần mềm quản lý đào tạo; tổng hợp kết quả thi; lưu trữ hồ sơ thi (bản sao); báo cáo kết quả thi và gửi bản gốc hồ sơ thi (xem tại mục 9.1; 9.2 của Kế hoạch này) về Trường (qua phòng Đào tạo) đối với các học phần thi theo hình thức: Tiểu luận; Thực hành; Thực hành kết hợp vấn đáp; Vấn đáp; Báo cáo kết hợp vấn đáp.

Căn cứ Kế hoạch thi của toàn Trường, Khoa chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch thi, chấm thi các học phần thi Tiểu luận; Thực hành; Thực hành kết hợp vấn đáp; Vấn đáp; Báo cáo kết hợp vấn đáp của đơn vị mình và gửi về Phòng Đào tạo, Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra trước ngày 25/11/2023. Lưu ý: Thời gian tổ chức thi không vượt quá Thời gian thi ghi trong mục 1 và Phụ lục 1a của Kế hoạch này.

5. Đăng ký thi đối với học phần Triết học Mac-Lenin (PHI1006); học phần Nhà nước và pháp luật đại cương (THL1057)

Sinh viên đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần Triết học Mac-Lenin; Nhà nước và pháp luật đại cương chủ động đăng ký và lựa chọn khung giờ thi kết thúc học phần theo kế hoạch sau:

a) Học phần Triết học Mac-Lenin

STT

Công việc

Thời gian

dự kiến

Người

thực hiện

Địa điểm

1

Giảng viên hoàn thiện và gửi điều kiện dự thi về phòng Đào tạo

- Trước ngày

30/11/2023 (đối với sinh viên học tại Hoà Lạc);

- Trước ngày 25/12/2023 (đối với sinh viên học tại Hà Nội)

- Giảng viên

- Phòng Đào tạo

- Bản in nộp cho CV: Hoàng Thị Bảo Hạnh

- Bản mềm: [email protected];

[email protected]

2

Tổng hợp và gửi danh sách điều kiện dự thi về Trung tâm Khảo thí

Trước ngày

15/12/2023 (đợt thi 1) và 30/12/2023 (đợt thi 2)

- Phòng Đào tạo

- Trung tâm Khảo thí

 

3

Sinh viên tự đăng ký ca thi

Trước ngày thi tối thiểu 7 ngày (hoặc theo lịch thông báo của Trung tâm khảo thí)

SV học các lớp học phần PHI1006

- Sinh viên chủ động lựa chọn lịch thi (ngày thi, ca thi) tại website:

  trước tối thiểu 07 ngày thi chính thức

- Sinh viên có thể đăng kí ca thi trộn lẫn giữa các Trường/Khoa

4

Thi học kỳ môn Triết học Mac-Lenin

Dự kiến:

- Từ 26/12/2023 đến 28/12/2023 (đối với sinh viên học tại Hoà Lạc);

 

- Từ 08/01/2024 đến 12/01/2024 (đối với sinh viên học tại Hà Nội)

Các sinh viên đã đăng ký thành công ca thi và thi theo lịch đã đăng ký

Theo lịch thi và địa điểm thi mà sinh viên đã đăng ký:

- Đối với sinh viên đăng ký thi tại Xuân Thủy: Tầng 3, Tòa C1T, Trung tâm Khảo thí, ĐHQGHN, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Đối với sinh viên đăng ký thi tại Hòa Lạc: Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Hòa Lạc (Thạch Hoà, Thạch Thất, Hoà Lạc),

b) Học phần Nhà nước và Pháp luật đại cương

STT

Công việc

Thời gian

dự kiến

Người

thực hiện

Địa điểm

1

Giảng viên hoàn thiện và gửi điều kiện dự thi về phòng Đào tạo

Trước ngày 10/12/2023

- Giảng viên

- Phòng Đào tạo

- Bản in nộp cho CV: Hoàng Thị Bảo Hạnh

- Bản mềm: [email protected];

[email protected]

2

Tổng hợp và gửi danh sách điều kiện dự thi về Trung tâm Khảo thí

Trước ngày 12/12/2023

- Phòng Đào tạo

- Trung tâm Khảo thí

 

3

Sinh viên đăng ký ca thi

Trước ngày thi tối thiểu 7 ngày (hoặc theo lịch thông báo của Trung tâm khảo thí)

SV học các lớp học phần THL1057

- Sinh viên chủ động lựa chọn lịch thi (ngày thi, ca thi) tại website:

  trước tối thiểu 07 ngày thi chính thức

- Sinh viên có thể đăng kí ca thi trộn lẫn giữa các Trường/Khoa

4

Thi học kỳ môn Nhà nước và Pháp luật đại cương

Phòng Đào tạo sẽ thông báo khi có lịch

Các sinh viên đã đăng ký thành công ca thi và thi theo lịch đã đăng ký

Theo lịch thi và địa điểm thi mà sinh viên đã đăng ký:

Địa điểm thi: Tầng 3, Tòa C1T, Trung tâm Khảo thí, ĐHQGHN, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

c) Lưu ý đối với sinh viên khi đăng ký thi

Sinh viên đọc kĩ hướng dẫn trước khi đăng ký (xem tại đây: ). Khi đi thi, sinh viên bắt buộc phải mang theo bản gốc thẻ sinh viên (hoặc bản gốc căn cước công dân) để xuất trình trước khi vào phòng thi và dự thi đúng giờ. Sinh viên đến phòng thi muộn quá 10 phút coi như bỏ thi.

6. Kế hoạch đánh giá học phần Đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục (TMT3013)

Giảng viên giảng dạy và sinh viên các khoá QH-2020-S; QH-2021-S; QH-2022-S và QH-2023-S và sinh viên bằng kép đang học lớp học phần Đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục (mã học phần TMT3013) thực hiện theo kế hoạch sau:

- Giảng viên thiết kế các hoạt động theo KPI để sinh viên hoàn thiện các KPI (cập nhật minh chứng lên Hệ thống học kết hợp LMS) trước ngày 31/12/2023;

- Giảng viên tổ chức đánh giá và hoàn thiện các biểu mẫu đánh giá trước ngày 19/01/2024;

- Giảng viên nộp hồ sơ đánh giá thường xuyên học phần về Phòng Đào tạo; Phòng Công tác Học sinh sinh viên trước ngày 28/02/2024, lưu trữ 01 bộ hồ sơ tại Khoa quản lý lớp học phần.

8. Tổ chức thực hiện

Hình thức thi

Nội dung

Thời gian

Người

thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

I . Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi

Tất cả các hình thức thi

Giảng viên lớp học phần nộp danh sách điều kiện dự thi (bao gồm cả SV không đủ điều kiện dự thi) cho Trợ lý đào tạo khoa, đồng thời công bố điều kiện dự thi đến sinh viên.

Trước ngày 18/12/2023

- Giảng viên,

- Trợ lý đào tạo khoa

 

Mẫu 01-ĐGHP

- 01 Bản cứng và file mềm.

- Khoa lưu tại đơn vị 01 bản photo.

II. Tổ chức thi và chấm thi

2.1. Đối với các học phần thi Tiểu luận; Báo cáo sản phẩm hoạt động; Báo cáo kết hợp vấn đáp (gọi chung là bài thi) do các Khoa tự tổ chức theo Kế hoạch của Khoa

Giảng viên giao đề bài; các yêu cầu; nhiệm vụ sinh viên cần thực hiện và các biểu mẫu bài thi; công khai rubric đánh giá

Tối thiểu 02 tuần trước khi kết thúc học phần.

 - Trợ lý đào tạo khoa;

- Giảng viên phụ trách;

- Sinh viên.

Mẫu 03-ĐGTL.

Danh mục tên đề bài; các biểu mẫu bài thi và rubric đánh giá phải được phê duyệt bởi Trưởng bộ môn/ lãnh đạo Khoa trước khi triển khai đến sinh viên.

Sinh viên nộp bài thi trực tiếp tại văn phòng khoa

Theo lịch của GV và khoa đã xây dựng

- Sinh viên

- Giảng viên

- Trợ lý đào tạo khoa thu bài thi và cho sinh viên ký nộp.

- Bài thi của sinh viên;

- Mẫu 03-ĐGTL.

Phân công 02 GV đánh giá/1 tiểu luận (Không trùng với GV phụ trách, giảng dạy lớp học phần).

Tối đa 02 ngày kể từ ngày nhận bài thi từ khoa.

- Lãnh đạo khoa, bộ môn

- Trợ lý đào tạo khoa.

Mẫu 05-ĐGHP

Đánh giá bài thi tại Trường theo nguyên tắc hai vòng độc lập, ghi điểm vào bài thi, phiếu đánh giá và bảng tổng hợp điểm thi (mẫu 06-ĐGHP); ký, ghi rõ họ tên CB chấm thi vào bài thi;

Nộp điểm thi (mẫu 06-ĐGHP); và các phiếu chấm về văn phòng khoa.

Theo kế hoạch của khoa.

- Giảng viên được giao nhiệm vụ chấm bài thi

- Mẫu 06-ĐGHP;

- Phiếu chấm;

- Bài thi của sinh viên.

- Tổng hợp điểm vào mẫu 07-ĐGHP;

- Thông báo kết quả thi tới sinh viên.

Tối đa 03 ngày sau khi chấm thi xong

Trợ lý

đào tạo khoa

- Mẫu 06-ĐGHP;

- Mẫu 07-ĐGHP.

- Nộp về phòng Đào tạo hồ sơ các học phần thi theo hình thức đánh giá tiểu luận;

- Lưu trữ hồ sơ tại khoa.

Trước 17h00, ngày 25/02/2024.

Trợ lý

đào tạo khoa

Danh mục hồ sơ tại mục 9.1

 

 

Hình thức thi

Nội dung

Thời gian

Người

thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

2.2. Đối với các học phần thi vấn đáp, thực hành; thực hành kết hợp vấn đáp

Cử cán bộ chấm thi tương ứng với số phòng thi (02 cán bộ/phòng thi).

Trước ngày thi tối thiểu 03 ngày làm việc

Chủ nhiệm khoa

Mẫu 05-ĐGHP.

- Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm phê duyệt đề thi, đáp án, phiếu đánh giá, bảo quản và lưu trữ đề thi, đề thi chỉ gửi cho cán bộ chấm thi vào ngày thi.

Trưởng bộ môn phân công cán bộ ra đề thi, đáp án và phiếu đánh giá; Số lượng đề thi vấn đáp, thực hành bằng 1.2 lần số sinh viên của ca thi.

Hoàn thành tối thiểu 03 ngày trước khi tổ chức thi.

- Trưởng bộ môn;

- Các cán bộ ra đề thi.

Mẫu phiếu đánh giá

- Lập Danh sách kết quả điểm thi kết thúc học phần theo ca thi;

- Khoa thông báo đến sinh viên thời gian và địa điểm thi vấn đáp, thực hành.

Tối đa 05 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc giảng dạy lớp học phần.

- Trợ lý đào tạo khoa;

- Giảng viên giảng dạy.

- Mẫu 06-ĐGHP;

- Mẫu 07-ĐGHP

Tổ chức chấm thi

Theo kế hoạch của Khoa và của Trường

- Cán bộ chấm thi;

- Thanh tra giám sát.

- Trợ lý đào tạo khoa.

- Mẫu 06-ĐGHP;

- Mẫu 07-ĐGHP

Gửi kết quả điểm thi kết thúc học phần từng ca thi về văn phòng khoa

Ngay sau khi kết thúc ca thi.

Thông báo kết quả thi tới sinh viên

Tối đa 03 ngày sau khi kết thúc ca thi

Trợ lý

đào tạo khoa

- Mẫu 06-ĐGHP;

- Mẫu 07-ĐGHP.

- Lưu trữ hồ sơ thi theo đúng quy chế hiện hành;

- Nộp về phòng Đào tạo hồ sơ các học phần thi theo hình thức vấn đáp, thực hành.

Trước 17h00, ngày 25/02/2024.

Danh mục hồ sơ tại mục 9.2.

2.3. Đối với các học phần thi Tự luận; Kết hợp trắc nghiệm và Tự luận; Trắc nghiệm

*/ Đối với học phần thi Tự luận: Mỗi ca thi nộp 03 đề thi kèm theo đáp án. Mỗi đề thi tự luận có từ 3 đến 5 câu hỏi.

*/ Đối với học phần thi Trắc nghiệm; Kết hợp trắc nghiệm và Tự luận: Mỗi ca thi nộp 06 mã đề thi kèm theo các đáp án. Mỗi mã đề thi có từ 30 đến 50 câu hỏi trắc nghiệm và 1 đến 3 câu hỏi tự luận (đối với đề kết hợp).

Trước ngày thi tối thiểu 10 ngày làm việc.

- Khoa quản lý

học phần;

- Phòng đào tạo.

- Đề thi; đáp án.

- Đề thi trực tuyến phải được thiết kế dưới dạng được sử dụng tài liệu;

- Đề thi trực tiếp cần ghi rõ sinh viên được sử dụng (hay không được sử dụng tài liệu).

- Các đề thi bắt buộc phải được Trưởng Bộ môn phê duyệt, ký niêm phong trước khi nộp về phòng Đào tạo.

- Từng đề thi/mã đề thi; đáp án phải được cho vào 01 phong bì riêng biệt, mặt ngoài ghi rõ: Tên môn thi; Mã đề thi; Ngày thi; Ca thi; Học kỳ. Riêng đối với học phần thi trắc nghiệm kết hợp tự luận: Đáp án thi phải tách riêng phần tự luận và phần trắc nghiệm ra hai phong bì riêng biệt, bên ngoài phong bì ghi rõ: Tên môn thi; Mã đề thi; Đối tượng dự thi; Ngày thi; Đáp án phần trắc nghiệm (Tự luận).

- Phòng HCTH chuẩn bị cơ sở vật chất;

- Phòng Đào tạo lập danh sách phòng thi.

Trước ngày thi tối thiểu 07 ngày làm việc.

- Phòng HCTH;

- Phòng Đào tạo.

Hồ sơ thi

Cử giảng viên coi thi, chấm thi theo lịch của Phòng Đào tạo.

Trước ngày thi tối thiểu 07 ngày làm việc.

- Trợ lý đào tạo khoa;

- Phòng Đào tạo.

Mẫu 05-ĐGHP

Tổ chức thi.

Theo kế hoạch thi.

- Cán bộ coi thi;

- Phòng Đào tạo;

- Phòng ĐBCL&TT;

- Phòng HCTH.

 

Tổ chức làm phách, mời giảng viên chấm thi, nhập điểm theo quy chế đào tạo.

Sau ngày thi tối đa 01 tuần.

- Phòng Đào tạo;

- Phòng ĐBCL&TT;

- GV chấm thi.

 

III. Công bố điểm

3.1. Điểm bộ phận (điều kiện dự thi)

Giảng viên phụ trách lớp học phần công bố cho sinh viên

Tối đa 03 ngày sau khi kết thúc học phần

- Giảng viên;

- Sinh viên

Mẫu 01-ĐGHP

 

3.2. Điểm thi kết thúc học phần

1. Học phần do Khoa tổ chức thi theo phân quyền

Sau ngày thi tối đa 03 ngày làm việc.

Trợ lý đào tạo khoa, giảng viên.

Mẫu 06-ĐGHP

Mẫu 07-ĐGHP

 

2. Học phần do Phòng Đào tạo tổ chức thi theo phân quyền

- Sau ngày thi tối đa 10 ngày làm việc.

Phòng đào tạo.

IV.Tổng hợp điểm học phần, cập nhật điểm

4.1. Học phần do các khoa tổ chức thi

- B1.Tổng hợp kết quả học phần

- B2. Cập nhật điểm tổng hợp lên Phần mềm Quản lý đào tạo.

- B3. Nộp bản cứng, bản mềm điểm về Phòng đào tạo.

- B4. Kiểm tra kết quả cập nhật điểm trên phần mềm.

Chậm nhất sau ngày thi 10 ngày làm việc.

Giảng viên phối hợp với Trợ lý đào tạo khoa

 

Trợ lý đào tạo khoa,

 

Phòng đào tạo

Mẫu 07-ĐGHP

 

4.2. Học phần do phòng Đào tạo tổ chức thi

- B1. Tổng hợp kết quả học phần

- B2. Cập nhật điểm tổng hợp lên Phần mềm Quản lý đào tạo

Chậm nhất sau ngày thi 15 ngày làm việc.

Phòng đào tạo

Mẫu 07-ĐGHP

 

V. Thông báo tổng hợp kết quả học kỳ 1 năm 2023-2024

 

- B1. Đồng bộ điểm lên cổng thông tin đào tạo của ĐHQGHN.

- B2. Thông báo cho sinh viên điểm tổng hợp xuất từ Phần mềm QLĐT.

Trước ngày

29/02/2024

Phòng đào tạo

- Điểm cá nhân theo từng sinh viên trên cổng thông tin đào tạo ĐHQGHN.

- Bảng điểm tổng hợp học kỳ theo lớp.

 

9. Danh mục hồ sơ kiểm tra đánh giá nộp về phòng Đào tạo và lưu trữ tại đơn vị

Đề nghị các đơn vị chuẩn bị đầy đủ danh mục hồ sơ kiểm tra đánh giá trong các bảng dưới đây và nộp về phòng Đào tạo đúng thời gian quy định, đồng thời thực hiện lưu trữ tại đơn vị 01 bản sao. Riêng các học phần đánh giá tiểu luận, tiểu luận của sinh viên được lưu trữ tại đơn vị.

9.1. Đối với học phần đánh giá tiểu luận

TT

Mẫu số

Danh mục hồ sơ

Số lượng bản gốc

Ghi chú

1.

01-ĐGHP

Danh sách điều kiện dự thi

01 bản/1 lớp học phần

 

2.

02-ĐGHP

Danh sách điểm danh có đóng dấu

01 bản/1 lớp học phần

 

3.

03-ĐGTL

Danh mục tên đề tài tiểu luận

01 bản/1 học phần

Lưu trữ tại đơn vị

4.

 

Đề thi; Đáp án; Phiếu đánh giá

Theo quy định

5.

04-ĐGTL

Danh sách sinh viên nộp tiểu luận

01 bản/1 lớp học phần

 

6.

 

Tiểu luận của sinh viên

Mỗi SV 01 tiểu luận

Lưu trữ tại đơn vị

7. 

05-ĐGHP

Danh sách giảng viên chấm thi

01 bản/1 khoa đào tạo

 

8. 

06-ĐGHP

Kết quả đánh giá tiểu luận

01 bản/1 lớp học phần

 

9. 

07-ĐGHP

Bảng điểm tổng hợp học phần

01 bản/1 lớp học phần

 

9.2. Đối với học phần thi thực hành; vấn đáp

TT

Mẫu số

Danh mục hồ sơ

Số lượng bản gốc

Ghi chú

1.

01-ĐGHP

Danh sách điều kiện dự thi

01 bản/1 lớp học phần

 

2.

02-ĐGHP

Danh sách điểm danh có đóng dấu

01 bản/1 lớp học phần

 

3.

 

Đề thi; Đáp án; Phiếu đánh giá

Theo quy định

Lưu trữ tại đơn vị

4.

05-ĐGHP

Danh sách giảng viên chấm thi

01 bản/1 khoa đào tạo

 

5.

06-ĐGHP

Kết quả thi thực hành, vấn đáp

01 bản/1 ca thi

 

6.

07-ĐGHP

Bảng điểm tổng hợp học phần

01 bản/1 lớp học phần

 

9.3. Đối với học phần thi tự luận; trắc nghiệm; kết hợp

TT

Mẫu số

Danh mục hồ sơ

Số lượng bản gốc

Ghi chú

1.

01-ĐGHP

Danh sách điều kiện dự thi

01 bản/1 lớp học phần

 

2.

 

Đề thi; Đáp án

Theo quy định

 

3.

05-ĐGHP

Danh sách giảng viên chấm thi,

coi thi

01 bản/1 khoa đào tạo

 

Link tải các biểu mẫu, xem tại đây: .

Trên đây là kế hoạch thi kết thúc học phần, học kỳ 1 năm học 2023-2024, đề nghị các đơn vị thông báo tới toàn thể giảng viên, cố vấn học tập và toàn thể sinh viên nghiêm túc triển khai thực hiện./.

11:11 17/11/2023

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ